o projekcie

Erasmus+ „Mobilność bez granic - ZSE nr 2 na praktyki zagraniczne”!

 

Założenia i cele projektu:

Podstawowym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 75 uczniów ZSE Nr 2 w Krakowie, kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej, poprzez przygotowanie i realizację we współpracy z partnerami z Grecji i Włoch 2-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych.

Cele ilościowe :

  • organizacja praktyk zawodowych dla 30 osób kształcących się w kierunku technik hotelarstwa oraz 45 osób kształcących się w kierunku technik obsługi turystycznej

Wszelkie sprawy i pytania można kierować na adres mailowy

włączenie w realizację projektu przynajmniej 25 uczniów z mniejszymi szansami

podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 75 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami oraz dokumentami takimi jak Europass-Mobilność czy Indywidualny Wykaz Osiągnięć uwzględniający elementy punktacji ECVET

włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 pracowników ZSE Nr 2 w Krakowie, pozwalające na rozwój ich kompetencji jako pedagogów, opiekunów staży, koordynatorów projektów

stworzenie 2 partnerstw transnarodowych, pozwalających na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej.

Cele jakościowe :

realizacja procesu przygotowań uczestników do wyjazdów na praktyki zawodowe poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi kompetencji językowych oraz wrażliwości i świadomości kulturowej

podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSE Nr 2 w Krakowie poprzez włączenie nowych możliwości związanych z realizacją zagranicznych praktyk zawodowych

podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 75 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami oraz dokumentami takimi jak Europass-Mobilność czy Indywidualny Wykaz Osiągnięć uwzględniający elementy punktacji ECVET

zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia zawodowego

zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i zagranicą

podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu

Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.