AktualnoŚCi

 • 11.05.2019

  Praktyki zagraniczne we Włoszech.

 • W kwietniu 2019 roku kolejna grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na praktyki zagraniczne - tym razem do Doliny Aosty we Włoszech. Nasi uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjeżdżają do Włoch i Grecji w ramach projektu Erasmus+ "Mobilność bez granic - ZSE Nr 2 na praktyki zagraniczne". Jest to dla nich wspaniała okazja do sprawdzenia się w nowych warunkach pracy oraz rozwoju umiejętności językowych


  Galeria zdjęć z praktyk ...

 • 11.06.2018

  Rusza rekrutacja do projektu.

 • Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Mobilność bez granic - ZSE nr 2 na praktyki zagraniczne”, który jest realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Podstawowym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 75 uczniów ZSE Nr 2 w Krakowie, kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej, poprzez przygotowanie i realizację we współpracy z partnerami z Grecji i Włoch 2-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

   

  1. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu Rekrutacji;

   

  2. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;

   

  3. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

   

  Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Rekrutacja składać się będzie z dwóch tur, dedykowanych wyjazdom do Grecji oraz do Włoch. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

   

  • W terminie 11.06.2018 – 24.06.2018 dla kierunków kształcenia Technik hotelarstwa oraz Technik obsługi turystycznej mających odbyć praktykę zawodową w Grecji.

   

  • W terminie 03.12.2018 – 16.12.2018 dla kierunku kształcenia Technik obsługi turystycznej, mającego odbyć swoją praktykę zagraniczną we Włoszech.

   

  Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie dokumenty dot. realizacji procesu rekrutacji, w tym także Formularze zgłoszeniowe w formie papierowej, znajdują się także w sekretariacie szkoły, gdzie można je pobrać celem uzupełnienia. Wypełnione formularze należy składać do wychowawców, zatwierdzających deklarowane wyniki. Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu oraz przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Pani Katarzyny Bochenek.

   

 • 04.06.2018

  Nasi uczniowie wyjadą na praktyki zagraniczne z Erasmus+!

ZSE Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie otrzymał bardzo dobrą informację ws. przygotowywanego na początku roku wniosku o dofinansowanie wyjazdu 75 uczniów kierunków technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej na praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2018/2019. Projekt pt. „Mobilność bez granic - ZSE nr 2 na praktyki zagraniczne”, będzie realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, w terminie 01.06.2018 do 30.09.2019. W jego ramach mają się odbyć w sumie 3 wyjazdy na praktyki zagraniczne!

Podstawowym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 75 uczniów ZSE Nr 2 w Krakowie, kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej, poprzez przygotowanie i realizację we współpracy z partnerami z Grecji i Włoch 2-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych.
Realizację celu podstawowego będą wspierały, wpisujące się w główne założenia projektu, cele szczegółowe, w tym:
Cele ilościowe:
- organizacja praktyk zawodowych dla 30 osób kształcących się w kierunku technik hotelarstwa oraz 45 osób kształcących się w kierunku technik obsługi turystycznej;
- włączenie w realizację projektu przynajmniej 25 uczniów z mniejszymi szansami;
- podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych 75 uczestników projektu, potwierdzonych zaświadczeniami, certyfikatami oraz dokumentami takimi jak Europass-Mobilność czy Indywidualny Wykaz Osiągnięć uwzględniający elementy punktacji ECVET;
- włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 pracowników ZSE Nr 2 w Krakowie, pozwalające na rozwój ich kompetencji jako pedagogów, opiekunów staży, koordynatorów projektów;
- stworzenie 2 partnerstw transnarodowych, pozwalających na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej.
Cele jakościowe:
- realizacja procesu przygotowań uczestników do wyjazdów na praktyki zawodowe poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi kompetencji językowych oraz wrażliwości i świadomości kulturowej;
- podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSE Nr 2 w Krakowie poprzez włączenie nowych możliwości związanych z realizacją zagranicznych praktyk zawodowych;
- zwiększenie mobilności i atrakcyjności kształcenia zawodowego;
- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów w kraju i zagranicą;
- podniesienie stopnia uznawalności kompetencji i rezultatów projektu;
- wymiana dobrych praktyk między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu;
- przyczynienie się do promocji programu Erasmus+ i innych możliwości rozwoju uczniów wśród innych szkół w regionie.
Cele projektu wpisują się w priorytety i założenia programu „Erasmus+”, przyczyniając się także do realizacji celów sektora, akcji i działań w ramach mobilności edukacyjnej.

Główne działania, do których uczestnicy odbędą szereg przygotowań, będą obejmowały realizację przygotowanych przez partnerów i wybranych pracodawców programy praktyk, podczas których uczniowie ZSE Nr 2 w Krakowie będą wykonywać zadania zawodowe, opierające się przede wszystkich na metodach nauki poprzez praktykę i doświadczenie, związanych bezpośrednio z ich kierunkami kształcenia. Wykorzystywane będą metody związane z obserwacją pracy praktyków, powtarzaniem wybranych czynności, realizacją zadań indywidualnych i grupowych. Otrzymają pełne wsparcie swoich opiekunów z ramienia szkoły oraz partnerów zagranicznych, którzy będą mieli za zadanie monitorować przebieg programu oraz postępów uczestników, a także późniejszą ocenę efektów kształcenia, przeprowadzenie certyfikacji i walidacji na podstawie certyfikatów, Indywidualnych Wykazów Osiągnięć i innych.

W ramach przewidywanych rezultatów znajdują się przede wszystkim efekty kształcenia uczestników projektu, które pozwolą im na rozwój zawodowy i osobisty, będący także wyjątkowym wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Ich udział w projekcie, pozwalający na rozwój znajomości języka obcego, poznanie innej kultury, w dłuższej perspektywie czasu przyczyni się do wywarcia pozytywnego wpływu na lokalną społeczność, region i rynek pracy. Ma się to dodatkowo przyczynić do przełamania barier i stereotypów, intensyfikacji współpracy między podmiotami z Polski, Grecji i Włoch, podniesienia skłonności do podejmowania mobilności międzynarodowej, wzrostu świadomości międzykulturowej, świadomości dot. istniejących możliwości, zachęcenia młodzieży do większej aktywności zawodowej i edukacyjnej, ale także za pośrednictwem szkoły do rozwoju sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz lokalnego i regionalnego rynku pracy. Będzie to możliwe przez proces dzielenia się wiedzą, wykorzystywania zdobytego doświadczenia i umiejętności w kolejnych podejmowanych działaniach związanych z edukacją, pracą, ale także z codziennym życiem społecznym.