Erasmus+ „Mobilność bez granic - ZSE nr 2 na praktyki zagraniczne”!

 

 

Rusza rekrutacja do realizowanego przez naszą szkołę projektu „Mobilność bez granic - ZSE nr 2 na praktyki zagraniczne”, który jest realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Założenia i cele projektu:

Podstawowym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 75 uczniów ZSE Nr 2 w Krakowie, kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej, poprzez przygotowanie i realizację we współpracy z partnerami z Grecji i Włoch 2-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych.

cele ilościowe :

cele jakościowe:

 

Warunki uczestnictwa:

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

 

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną. Rekrutacja składać się będzie z dwóch tur, dedykowanych wyjazdom do Grecji oraz do Włoch.

 

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie dokumenty dot. realizacji procesu rekrutacji, w tym także Formularze zgłoszeniowe w formie papierowej, znajdują się także w sekretariacie szkoły, gdzie można je pobrać celem uzupełnienia. Wypełnione formularze należy składać do wychowawców, zatwierdzających deklarowane wyniki. Wszelkie pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do koordynatora projektu orazprzewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej Pani Katarzyny Bochenek.

 

AKTUALNOŚCI :

 

27.06.2018

W praktykach zagranicznych udział weźmie 75 uczniów uczących się w klasach:
-technik obsługi turystycznej
-technik obsługi hotelarskiej
Praktyki odbywać będzie się w 3 turach:

I grupa wyjedzie do Grecji 16-29.10.2018 + 2 dni podróży (30 osób)
II grupa wyjedzie do Włoch 29.03-11.04.2019 + 2 dni podróży (15 osób)
III grupa wyjedzie do Grecji 10.05-23.05.2019 + 2 dni podróży (30 osób)

 

Dokumenty do pobrania

 

1. Regulamin Rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny